Home » Dangdanggula Sirnarasa (Guguritan Haji Hasan Mustapa #1) by Hasan Mustapa
Dangdanggula Sirnarasa (Guguritan Haji Hasan Mustapa #1) Hasan Mustapa

Dangdanggula Sirnarasa (Guguritan Haji Hasan Mustapa #1)

Hasan Mustapa

Published 2009
ISBN :
Paperback
64 pages
Enter the sum

 About the Book 

Nepi ka ayeuna guguritan-guguritan Haji Hasan Mustapa téh ngan sumebar di sawatara kalangan anu mikagum jeung mikaresepna, mangrupa hasil silih salin, paling-paling disténsil, tacan aya nu dibukukeun, kajaba ti guguritan “Biantara Kasinoman” nuMoreNepi ka ayeuna guguritan-guguritan Haji Hasan Mustapa téh ngan sumebar di sawatara kalangan anu mikagum jeung mika­resep­na, mangrupa hasil silih salin, paling-paling disténsil, tacan aya nu dibukukeun, kajaba ti guguritan “Biantara Kasinoman” nu dimuat dina Volksalmanak Soenda (1929) jeung sawatara guguritan anu dimuat dina Haji Hasan Mustapa jeung Karya-karyana (Ajip Rosidi, Pustaka, Bandung, 1988), beunang disebut henteu dipikawanoh ku umumna urang Sunda. Nu matak usaha medalkeunana dianggap penting, ambéh urang Sunda wawuheun kana karya-karya bujangga anu teu weléh dipikareueus jeung dipiagulna.Dina Séri Guguritan Haji Hasan Mustapa nu kahiji ieu, dimuat pupuh Dangdanggula Sirna Rasa, ditranskripsi tina mikrofis naskah nu aya dina koléksi UB Leiden ( Or. 7875c).